POPIS ZAKONA I PROPISA

RBR.

NAZIV ZAKONA/PROPISA

SLUŽBENO GLASILO U KOJEM JE ZAKON/PROPIS OBJAVLJEN

DATUM IZDANJA

 

1.

Zakon o hrani

 

 

 

NN 18/23

 

23.02.2023.

2.

Pravilnik o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati zdravstvene i druge pravne osobe za obavljanje analiza i super analize namirnica odnosno predmeta opće uporabe

NN 62/99.

NN 28/00.

 

 

18.06.1999.

10.03.2000.

 

3.

 

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

NN 79/07.

NN 113/08.

NN 43/09.

NN 130/17

NN 114/18

NN 47/20

NN 134/20

NN 143/21

30.07.2007.

03.10.2008.

08.04.2009.

04.01.2018.

 

18.04.2020.

05.12.2020.

25.12.2021.

4.

Zakon o Državnom inspektoratu

NN 115/18.

NN 117/21

67/23

01.04.2019.

29.10.2021

29.06.2023.

5.

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti obvezatne  dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjeru za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti

NN 35/07.

 

02.04.2007.

 

     6.

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

NN 30/23

16.03.2023.

7.

Zakon o vodama

NN 66/19

NN 84/21

NN 47/23

18.07.2019.

23.07.2021.

04.05.2023.

8.

Uredba o standardu kakvoće voda

NN 73/13.

NN 151/14.

NN 78/15.

NN 61/16

NN 80/18

NN 96/19

NN 20/23

NN 50/23           

18.06.2013.

19.12.2014.

17.07.2015.

06.07.2016.

 

07.09.2018.

09.10.2019.

 

20.02.2023.

10.05.2023.

9.

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta

NN 66/11.

NN 47/13.

15.06.2011.

19.04.2013.

10.

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe

NN 28/11.                                 

NN 16/14.

08.03.2011. 

07.02.2014.

11.

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata

NN 78/10.

NN 79/13.

NN 9/14.

NN 9/20

NN 39/22

23.06.2010.

27.06.2013.

24.01.2014.

22.01.2020.

30.03.2022.

12.

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda

NN 80/13.

NN 43/14.

NN 27/15.

NN 3/16.

NN 26/20

28.06.2013.

04.04.2014.

11.03.2015.

08.01.2016.

10.03.2020.

13.

Zakon o poljoprivredi

NN 118/18

NN 42/20

NN 127/20

NN 52/21

NN 152/22

01.01.2019.

 

08.04.2020.

14 05.2021.

01.01.2023.

14.

Zakon o zaštiti okoliša

NN 80/13.

NN 153/13

NN 78/15.

NN 12/18

NN 118/18

28.06.2013.

25.07.2015

17.07.2015.

 

07.02.2018.

 

01.01.2019.

15.

Zakon o zaštiti prirode

NN 80/13.

NN 15/18

NN 14/19

NN 127/19

07.07.2013.

22.02.2018.

 

15.02.2019.

04.01.2020.

16.

Uredba o procjeni utjecaja zahvata  na okoliš

NN 61/14.

NN 3/ 17

21.05.2014.

11.01.2017.

17.

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša

NN 87/15.

NN 3/22

07.08.2015.

07.01.2022.

18.

Nacionalna strategija zaštite okoliša

NN 46/02.

29.04.2002.

 

19.

Nacionalni plan djelovanja na okoliš

NN 46/02.

 

29.04.2002.

20.

Zakon o gospodarenju otpadom

NN 84/21

NN 142/23

23.07.2021.

31.07.2023.

21.

Uredba o kategorijama,vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada

NN 50/05.

NN 39/09.

18.04.2005.

31.03.2009.

22.

Pravilnik o gospodarenju otpadom

NN 23/14.

NN 51/14.

NN 121/15.

NN 132/15.

NN 117/17

NN 81/20

NN 106/22

20.02. 2014.

25.04. 2014.

04.11. 2015.

04.12. 2015.

29.11. 2017.

15 07. 2020.

14.09. 2022.

23.

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži

NN 88/15.

 

NN 78/16

NN 116/17

NN 14/20

NN 144/20

12.08. 2015.

31.08. 2016.

24.11. 2017.

05.02. 2020.

23.12. 2020.

24.

Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina vode

NN 81/10.

30.06. 2010.

25.

Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

NN 05/11.

12.01. 2011.

26.      

Zakon o kemikalijama

NN 18/13.

NN 115/18

NN 37/20

15.02. 2013.

27.03. 2020.

04.04. 2020.

 

27.

Pravilnik o  uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje stavljanja na tržište i korištenje opasnih kemikalija

 

NN 99/13.

NN 157/13.

NN 122/14.

NN 147/21

31.07. 2013.

24.12. 2013.

17.10. 2014.

31.12. 2021.

 

28.

 

 

Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina

 

 NN 91/13.

NN 147/21

17.07.2013.

31.12. 2021.

 

29.

 

 

 

Zakon o normizaciji

 

NN 80/13

 

 

28.06. 2013.

 

30.

 

Zakon o mjeriteljstvu

 

NN 74/14

NN 111/18

NN 114/22

 

18.06. 2014.

12.12. 2018.

01.01. 2023.

31.

Pravilnik o sadržaju plana upravljanja  vodnim područjima

NN 74/13.

NN 53/16

NN 64/18

19.06. 2013.

08.06. 2016.

18.07. 2019.

32.

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija

NN 99/13

 

31.07. 2013.

33.

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka  iz očevidnika

NN 99/13.

NN 157/13.

NN 147/2021

31.07. 2013.

24.12. 2013.

31.12. 2021.

 

34.

Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe

NN 125/17.

NN 39/2020

 

15.12. 2017.

01.04. 2020.

 

35.

Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti

NN 44/14.

07.04. 2014.

36.

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

NN 153/09.

NN 90/11

NN  56/13.

NN 154/14.

NN 119/15.

NN 120/16

NN 127/17

NN 66/19

21.12. 2009.

 

10.05. 2013.

24.12. 2014.

30.10. 2015.

22.12. 2016.

21.12. 2017.

18.07. 2019.

37.

Uredba o visini naknade za korištenje voda

NN 82/10.

NN 83/12.

NN 10/14.

NN 32/2020

NN 140/22

NN 158/2023

01.07. 2010.

23.07. 2012.

27.01. 2014.

19.03. 2020.

02.12. 2022.

29.12. 2023.

38.

Zakon o pravu na pristup informacijama

NN 25/13.

NN 85/15.

NN 69/22

28.02. 2013.

01.08. 2015.

25.06. 2022.

39.

Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom

NN 84/15.

 

 

29.07. 2015.

 

40.

Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina

(za razdoblje do 2030.)

NN 117/15.

 

NN 147/21

27.10. 2015.

 

31.12. 2021.

41.

Uredba o  uslužnim područjima

NN 67/14.

NN 147/21

02.06. 2014.

31.12. 2021.

42.

Pravilnik o katalogu otpada

NN 90/15.

19.08. 2015.

43.

Uredba o klasifikaciji voda

NN 77/98.

NN137/08.

02.06. 1998.

26.11. 2008.

44.

Državni plan za zaštitu voda

NN 8/99.

26.01. 1999.

45.

 

Zakon o vodnim uslugama

NN 66/19

18.07. 2019.

46.

Zakon o radu

NN 93/14

NN 127/17

NN 98/19

NN 151/22

NN 64/23

28.12.2017.

01.01.2020.

01.01.2023.

14.06.2023.

47.

Zakon o trgovačkim društvima

NN 111/93

NN 34/99

NN 121/99

NN 52/00

NN 118/03

NN 107/07

NN 146/08

NN 137/09

NN 125/11

NN 152/11

NN 111/12

NN 68/13

NN 110/15

NN 40/19

NN 34/22

NN 114/22

NN 18/23

NN 130/23

 

19.04. 2019.

16.03. 2022.

01.01. 2023.

16.02. 2023.

10.11. 2023.

 

>> Popis zakona i propisa (pdf)

Komentari su zatvoreni.