POPIS ZAKONA I PROPISA

RBR. NAZIV ZAKONA/PROPISA SLUŽBENO GLASILO U KOJEM JE ZAKON/PROPIS OBJAVLJEN DATUM IZDANJA
 1. Zakon o hrani       NN 81/13. NN 14/14. NN 30/15 NN 115/18 29. 06. 2013.
05. 02. 2014.
18. 03. 2015.
01. 01. 2019.
2. Pravilnik o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati zdravstvene i druge pravne osobe za obavljanje analiza i super analize namirnica odnosno predmeta opće uporabe NN 62/99. NN 28/00.     18. 06. 1999.
10. 03. 2000.  
3.   Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN 79/07. NN 113/08. NN 43/09. NN 130/17 NN 114/18 NN 47/20 NN 134/20 NN 143/21 30. 07. 2007.
03. 10. 2008.
08. 04. 2009.
04. 01. 2018.  
18. 04. 2020.
05. 12. 2020.
24. 12. 2021.
4. Zakon o Državnom inspektoratu NN 115/18. NN 117/21 01. 04. 2019.
29. 10. 2021.
5. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti obvezatne  dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjeru za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti NN 35/07.   02. 04. 2007.  
6. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13. NN 64/15. NN 104/17 NN 115/18 NN 16/20 10. 05. 2013.
01. 11. 2015.
02. 11. 2017.
01. 01. 2019.
20. 02. 2020.
7. Zakon o vodama NN 66/19 NN 84/21 18. 07. 2019.
23. 07. 2021.
8. Uredba o standardu kakvoće voda NN 73/13. NN 151/14. NN 78/15. NN 61/16 NN 80/18 NN 96/19            18. 06. 2013.
19. 12. 2014.
17. 07. 2015.
06. 07. 2016.  
07. 09. 2018.
09.10.2019.
9. Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta NN 66/11. NN 47/13. 15. 06. 2011.
19. 04. 2013.
10. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe NN 28/11.                                  NN 16/14. 08. 03. 2011. 
07. 02. 2014.
11. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata NN 78/10. NN 79/13. NN 9/14. NN 9/20 NN 39/22 23. 06. 2010.
27. 06. 2013.
24. 01. 2014.
22. 01. 2020.
30. 03. 2022.
12. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda NN 80/13. NN 43/14. NN 27/15. NN 3/16. NN 26/20 28. 06. 2013.
04. 04. 2014.
11. 03. 2015.
08. 01. 2016.
10. 03. 2020.
13. Zakon o poljoprivredi NN 118/18 NN 42/20 NN 127/20 NN 52/21 NN 152/22 01.01.2019.   08. 04. 2020.
14. 05. 2021.
01.01. 2023.
14. Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13. NN 153/13 NN 78/15. NN 12/18 NN 118/18 28. 06. 2013.
25. 07. 2015
17. 07. 2015.  
07. 02. 2018.  
27. 12. 2018.
15. Zakon o zaštiti prirode NN 80/13. NN 15/18 NN 14/19 NN 127/19 07. 07. 2013.
22. 02. 2018.  
15. 02. 2019.
04. 01. 2020.
16. Uredba o procjeni utjecaja zahvata  na okoliš NN 61/14. NN 3/ 17 21. 05. 2014.
11. 01. 2017.
17. Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša NN 87/15. NN 3/22 07. 08. 2015.
07. 01. 2022.
18. Nacionalna strategija zaštite okoliša NN 46/02. 29. 04. 2002.  
19. Nacionalni plan djelovanja na okoliš NN 46/02.   29. 04. 2002.
20. Zakon o gospodarenju otpadom NN 84/21 23. 07. 2021.
21. Uredba o kategorijama,vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada NN 50/05. NN 39/09. 18. 04. 2005.
31. 03. 2009.
22. Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 23/14. NN 51/14. NN 121/15. NN 132/15. NN 117/17 NN 81/20 NN 106/22 20. 02. 2014.
25. 04. 2014.
04. 11. 2015.
04. 12. 2015.
29. 11. 2017.
15. 07. 2020.
14. 09. 2022.
23. Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži NN 88/15. NN 78/16 NN 116/17 NN 14/20 NN 144/20 12. 08. 2015.
31. 08. 2016.
24. 11. 2017.
05. 02. 2020.
23. 12. 2020.
24. Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina vode NN 81/10. 30. 06. 2010.
25. Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda NN 05/11. 12. 01. 2011.
26.       Zakon o kemikalijama NN 18/13. NN 115/18 NN 37/20 15. 02. 2013.
27. 03. 2020.
04. 04. 2020.  
27. Pravilnik o  uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje stavljanja na tržište i korištenje opasnih kemikalija   NN 99/13. NN 157/13. NN 122/14. NN 147/21 31. 07. 2013.
24. 12. 2013.
17. 10. 2014.
31. 12. 2021.
  28.     Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina     NN 91/13. NN 147/21 17.07.2013.
31. 12. 2021.
  29.       Zakon o normizaciji   NN 80/13.     28.06.2013.
  30.   Zakon o mjeriteljstvu   NN 74/14. NN 111/18 NN 114/22  18.06.2014.
12. 12. 2018.
01. 01. 2023.
31. Pravilnik o sadržaju plana upravljanja  vodnim područjima NN 74/13. NN 53/16 NN 64/18 19. 06. 2013.
08. 06. 2016.
18. 07. 2019.
32. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija NN 99/13. 31. 07. 2013.
33. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka  iz očevidnika NN 99/13. NN 157/13. NN 147/21 31. 07. 2013.
24. 12. 2013. 31. 12. 2021.
34. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/17. NN 39/2020   15. 12. 2017. 01. 04. 2020. .
35. Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti NN 44/14. 07. 04. 2014.
36. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva NN 153/09. NN 90/11 NN  56/13. NN 154/14. NN 119/15. NN 120/16 NN 127/17 NN 66/19 21. 12. 2009.  
10. 05. 2013.
24. 12. 2014.
30. 10. 2015.
22. 12. 2016.  
21. 12. 2017.
10. 07. 2019.
37. Uredba o visini naknade za korištenje voda NN 82/10. NN 83/12. NN 10/14. NN 32/2020 NN 140/22 01. 07. 2010.
23. 07. 2012.
27. 01. 2014.
19. 03. 2020.
02. 12. 2022.
38. Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13. NN 85/15. NN 69/22  28. 02. 2013.  
01. 08. 2015.  
25. 06. 2022.
39. Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom NN 84/15.   29. 07. 2015.  
40. Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina (za razdoblje do 2030.) NN 117/15.   NN 147/21 27. 10. 2015.  
31. 12. 2021.
41. Uredba o  uslužnim područjima NN 67/14. NN 147/21 02. 06. 2014.
31. 12. 2021.
42. Pravilnik o katalogu otpada NN 90/15. 19. 08. 2015.
43. Uredba o klasifikaciji voda NN 77/98. NN137/08. 02. 06. 1998.
26. 11. 2008.
44. Državni plan za zaštitu voda NN 8/99. 26. 01. 1999.
45.   Zakon o vodnim uslugama NN 66/19 10. 07. 2019.
46. Zakon o radu NN 93/14 NN 127/17 NN 98/19 NN 151/22 28.12.2017.
01.01.2020.
01.01.2023.
47. Zakon o trgovačkim društvima NN 111/93 NN 34/99 NN 121/99 NN 52/00 NN 118/03 NN 107/07 NN 146/08 NN 137/09 NN 125/11 NN 152/11 NN 111/12 NN 68/13 NN 110/15 NN 40/19 NN 34/22 NN 114/22   19. 04. 2019.
16. 03. 2022.
01.01.2023.

>> Popis zakona i propisa (pdf)

Komentari su zatvoreni.