Politika kvalitete

>> Politika zdravstvene sigurnosti vode (pdf)


Politika zdravstvene sigurnosti vode

Direktor Društva opredjeljuje se za slijedeću politiku kvalitete:

Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o. Senj obavlja vodoopskrbnu djelatnost čija funkcija je opskrba pitkom vodom stanovništva, ustanova, uslužnih i proizvodnih djelatnosti te drugih potrošača. Opskrba vodom za ljudsku potrošnju se smatra uslugom od suštinskog značaja za društvo i kvalitetu života pa je obveza Društva da pod normalnim uvjetima osigura kontinuiranu opskrbu zdravstveno ispravnom  vodom, a u izvanrednim situacijama opskrbu kritičnih potrošača i kritičnih područja opskrbe, te da što je moguće brže  ponovno uspostavi opskrbu vodom u slučaju njenog prekida.

Zaštita zdravlja ljudi kroz opskrbu dovoljnom količinom zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju i zadovoljstvo potrošača izvršenom uslugom je najvažniji element po kojem Društvo mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost u području vodoopskrbne djelatnosti.

Opskrba vodom za ljudsku potrošnju uključuje zahvaćanje vode iz prirode i izgradnju infrastrukture čije trajanje se obično proteže kroz nekoliko generacija. Zaštita izvorišta vode za ljudsku potrošnju od suštinskog je značaja za osiguranje zdravstvene ispravnosti vode pa je uključenost Društva u aktivnosti za uspostavljanje i održavanje odgovarajućeg režima zaštite u zonama sanitarne zaštite izvorišta neophodna, što podrazumijeva uspostavljanje odnosa sa svim nadležnim i zainteresiranim stranama u navedenoj problematici.  Vodoopskrbni objekti, oprema i radni kapaciteti moraju omogućiti pouzdan opskrbu pitkom vodom i prilagodbu vodoopskrbnog sustava na promjene prirodnih uvjeta, stanja okoliša i potreba za vodom.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti  trajno se obvezujemo:

  • primjenjivati najbolju profesionalnu praksu i standarde na području opskrbe vodom,
  • ispunjavati uvjete norme, zakona i propisa koji su navedeni u referentnim dokumentima kao i načela dobre proizvodne prakse,
  • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati,
  • vršiti redovitu unutarnju i vanjsku prosudbu i provjeravanje procesa te dokumentiranu verifikaciju radnih postupaka,
  • održavati komunikaciju s institucijama, organima uprave, lokalnom i regionalnom zajednicom te javnošću,
  • njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima,
  • primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja zdravstvenom ispravnošću vode temeljenog na zahtjevima međunarodne norme HRN EN ISO 22000 i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva,
  • postavljati si mjerljive i ostvarive ciljeve zdravstvene ispravnosti vode.

Dokumentacija sustava upravljanja zdravstvenom sigurnošću vode omogućuje rukovodstvu Društva da nadzire cjelokupni sustav, da provjerava ostvarenje zacrtanih ciljeva i da pravodobno poduzima učinkovite korektivne i preventivne aktivnosti, s ciljem neprekidnog poboljšavanja sustava.

Svaki djelatnik tvrtke upoznat je s politikom zdravstvene sigurnosti vode, shvaća ju i prihvaća kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.

SVAKOM  POTROŠAČU

SIGURNA  VODOOPSKRBA

ZDRAVSTVENO ISPRAVNOM VODOM

Direktor Vodovoda

Milan Nekić dipl. oec.

Komentari su zatvoreni.