Pano 3

Sva voda koju koristi naš vodozahvat Hrmotine dolazi iz Hidroenergetskog sustava Senj. Sustav HE Senj pušten je u pogon još davne 1965. godine i to je promijenilo cjelokupnu opskrbu vodom u podvelebitskom primorju i na otocima Rabu i Pagu. Sustav HE Senj koristi vode rijeka Like i Gacke  koje su do izgradnje ovog hidroenergetskog sustava bile prirodne ponornice. Pregrađivanjem tokova rijeka neposredno prije ponornih zona ostvarena je mogućnost zadržavanja vode u slivovima i njenog kasnijeg korištenja za hidroenergetske svrhe.

Shema HE sustava – SITUACIJA

Shema HE sustava – UZDUŽNI PROFIL

1. Akumulacija Kruščica, 2. Pregrada Sklope, 3. Brana i ulazni uređaj Selište, 4. Brana Vivoze, 5. Regulacija Gacke, 6. Brana Šumečica, 7. Kanal Lika-Gacka, 8. Ulazni uređaj Gornja Švica, 9. Kanal Marasi-Gusić polje, 10. Akumulacija Gusić polje, 11. Preljevna brana Gusić polje, 12. Ulazni uređaj Gusić polje, 13. Vodna komora, 14. Zasunska komora, 15. Strojarnica, 16. Odvodni tunel i izlazna građevina


U dužini od čak 60 km smješteni su objekti hidroenergetskog sustava Senj, a oni su: akumulacijsko jezero Kruščica, brana i HE Sklope u Kosinju, brana i kompenzacijski bazen Selište također u Kosinju, derivacijski sustav od brane Selište do HE Senj (akumulacija Gusić polje), hidrotehnički tunel od Gusić polja do strojarnice HE Senj i odvodni tunel od strojarnice HE Senj do Jadranskog mora.

Sliv rijeke Like ima površinu od 1.125 km2 i prirodno se površinski drenira prema ponornoj zoni u Lipovom polju. U razdoblju od 1970. do 1995. godine srednji protok rijeke Like na profilu Kosinj je iznosio 25,86 m3/s. Rijeka Lika ima puno veće varijacije u protocima tijekom ljetnog razdoblja i ostalog dijela godine. Tijekom ljetnih sušnih razdoblja prosječni mjesečni protoci iznose oko 1 m3/s, dok maksimalni prosječni mjesečni protoci dosižu i 50 m3/s.

Hidroelektrana Sklope gradila se dvije godine (1968.-1970.g.) na rijeci Lici. Zbog te hidroelektane moralo se napraviti umjetno jezero Kruščica. Ova visokotlačna hidroelektrana ima instalirani volumni protok 45 m3/s, a konstruktivni neto pad vode je 60 metara. Instalirana snaga HE Sklope je 22,5 MW (Francisova turbina). Godišnje prosječno proizvodi oko 85 GWh, dok je maksimalna godišnja proizvodnja bila 124 GWh (1980.g.) električne energije. Sama brana je zemljana s visinom od 77 metara. Nakon brane rijeka teče prirodnim koritom koje je pregrađeno u zaseoku Selište gdje je napravljen hidrotehnički tunel dug 9 km koji vodu od Kosinja dovodi do rijeke Gacke.

Rijeka Lika
Akumulacijsko jezero Kruščica
Hidroelektrana Sklope

Sliv rijeke Gacke ima površinu od 584 km2. Rijeka Gacka ima donekle ujednačene količine protoka tijekom cijele godine. Njeni prosječni mjesečni protoci variraju od 7 m3/s u ljetnom sušnom razdoblju, pa sve do 20 m3/s tijekom ostalog dijela godine. U periodu od 1970. do 1995. godine srednji protok je iznosio 14,63 m3/s. Od 1965. godine je pregrađena i usmjerena u umjetno korito koje ju vodi sve do Gusić jezera.

Kompenzacijski bazen Gusić polje najnizvodnija je akumulacija sustava HE Senj i od nje vodi hidrotehnički tunel prema strojarnici kod Svetog Jurja. Služi za dnevna izravnavanja dotoka vode prema strojarnici. Kako bi se omogućilo akumuliranje vode na ovoj lokaciji izgrađeni su obodni nasipi u dužini oko 3,6 kilometara. U akumulaciji Gusić polje akumulira se oko 1,3 mil. m3 vode.

Hidrotehnički tunel, koji vodu iz kompenzacijskog tunela Gusić polje dovodi do vodozahvata Hrmotine, probijen je kroz planinu Velebit u smjeru istok-zapad. Voda gravitacijskom silom s nadmorske visine 436,50 metara na Gusić polju dolazi na Hrmotine na nadmorskoj visini od 407,45 metara. Tunel je dug 13.574 metara, promjera 4,90-5,00 metara.

Rijeka Gacka
Gusić jezero
Hidrotehnički tunel

Komentari su zatvoreni.